Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av stadsplan för Mariedalsskolan, plan nr 128

SAMRÅD PÅGÅR MELLAN 30 MAJ OCH 24 JUNI 2024

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av stadsplan för Mariedalsskolan, plan nr 128.

Planområdet är beläget väster om Restadvägen i direkt anslutning till korttidshem Mariedal. Mellan korttidshem Mariedal och Mariedalsskolan finns en gång- och cykelväg.

Avsikten med planändringen är att öka tillåten höjd på byggnaderna för att möjliggöra uppförandet av en idrottshall.

I samband med planändringen digitaliseras planen vilket innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga stadsplanen tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag. Planbestämmelserna anpassas till de befintliga förhållanden som finns i området.

Planför­slaget är på samråd under perioden 30 maj – 24 juni 2024 enligt 5 kap. 11 § plan- och byggla­gen. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Nedan under aktuella handlingar hittar du samrådshandlingar.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 24 juni 2024. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 615 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning, laga kraft 1971-03-18 Pdf, 93.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Sol-och skuggstudie Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024