Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för Grunnebo södra

GRANSKNING PÅGÅR

Flygfoto som visar planområdet. Flygfoto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett granskningsförslag till detaljplan för Grunnebo södra. Planområdet ligger i den sydvästra delen av Vänersborgs kommun, söder om Grunnebo och väster om Trestad Center.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för företagsetableringar i Vänersborgs kommun genom att planlägga mark för verksamheter. Vänersborgs kommun har få lediga verksamhetstomter och det aktuella området är strategiskt att exploatera med tanke på dess närhet till det befintliga verksamhetsområdet och logistisknavet Trestad Center samt närheten till det större vägnätet. Detaljplanen tar höjd för möjligheteten till en större etableringsförfrågan, vilket innebär att planen görs flexibel. Användningen verksamheter är bred och innefattar olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Där ingår bland annat lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, produktion, logistik, lager och verkstäder.

Planför­slaget var på samråd under perioden 17 april - 17 maj 2023. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse och detaljplanen har reviderats.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Planförslaget är på granskning under perioden 2 juli - 30 augusti 2024 enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Nedan under aktuella handlingar hittar du granskningshandlingar.

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 30 augusti 2024. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

AKTUELLA HANDLINGAR

TIDIGARE HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 495 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Anette Klang, e-post:
anette.klang@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 16.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024