Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för Grunnebo södra

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Flygfoto som visar planområdet. Flygfoto.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Grunnebo södra. Planområdet ligger i den sydvästra delen av Vänersborgs kommun, söder om Grunnebo och väster om Trestad Center.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för företagsetableringar i Vänersborgs kommun genom att planlägga mark för verksamheter och industri. Vänersborgs kommun har få lediga verksamhetstomter och det aktuella området är strategiskt att exploatera med tanke på dess närhet till det befintliga verksamhetsområdet och logistisknavet Trestad Center samt närheten till det större vägnätet. Detaljplanen tar höjd för möjligheten till större etableringsförfrågningar.

Planför­slaget var på samråd under perioden 17 april - 17 maj 2023. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer nu att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

Upplysningar lämnas via planhandläggare Freddie Carlson, e-post:
freddie.carlson@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 30.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 november 2023