Gå till innehåll

Verktygsfält

Ändring av stadsplan för del av Onsjöområdet (Hede I), nr 285, Vänersborgs kommun

SAMRÅD PÅGÅR MELLAN 19 JUNI OCH 15 AUGUSTI 2024

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till Ändring av stadsplan för del av Onsjöområdet (Hede I), nr 285. Gällande fastigheterna Onsjö 2:1, Stallet 5, 17-22 samt S:1, Vänersborgs kommun

Planområdet är beläget i Onsjö och angränsar till väg 2026 och Johannesbergsvägen.

Avsikten med planändringen är att pröva möjligheten att öka den tillåtna höjden på byggnaderna.

I samband med planändringen digitaliseras planen vilket innebär att planbestämmelserna i den ursprungliga [stadsplanen/detaljplan] tolkas och i plankartan kommer de anges på ett sådant sätt som planbestämmelser formuleras i dag. Planbestämmelserna anpassas till de befintliga förhållanden som finns i området.

Planför­slaget är på samråd under perioden 19 juni– 15 augusti 2024 enligt 5 kap. 11 § plan- och byggla­gen. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Nedan under aktuella handlingar hittar du samrådshandlingar.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 15 augusti 2024. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning för ändring Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 467.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Övrigt underlag

Ursprunglig planbeskrivning plannr 285, laga kraft 1979-01-04 Pdf, 358.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Upplysningar lämnas via planeringsingenjör Hamdi Alsayed, e-post:
hamdi.alsayed@vanersborg.se eller telefon 0521-72 11 94.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 juni 2024