Gå till innehåll

Verktygsfält

Miljöfarlig verksamhet

Inom Vänersborgs kommun är miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsynsmyndighet inom miljöskyddsområdet. Det innebär att förvaltningen både ska informera om och kontrollera efterlevnaden av miljölagstiftningens bestämmelser.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menar man all användning av mark, byggnader och anläggningar som kan innebära utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan olägenhet för människors hälsa eller i miljön.

Miljöskyddstillsynen syftar till att begränsa negativ påverkan på miljön från miljöfarliga verksamheter. Detta sker genom information och rådgivning, men också genom tvingande åtgärder som föreläggande och förbud. Dessutom är tillsynsmyndigheten skyldig att åtalsanmäla vid misstanke om brott, samt att besluta om miljösanktionsavgift för vissa förseelser.

Tillsynen sker med stöd av Miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter. I tillsynen ingår t.ex. kemikaliehantering, avfallshantering och egenkontroll liksom frågor som berör buller och utsläpp till vatten, mark och luft. Tillsynsarbetet finansieras delvis med avgifter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 februari 2023