Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för Lagern 10 m.fl.

SAMRÅD PÅGÅR MELLAN 10 NOVEMBER OCH 4 DECEMBER 2023

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Lagern 10, Huvudnäs 2:8, Huvudnäs 2:3 och Huvudnäs 2:1. Planområdet är beläget i centrala Vänersborg, i Nordstan invid Skräckleparken.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa funktionen av befintlig verksamhet. För att säkerställa funktionen behöver mark utanför befintlig fastighet, idag planlagd som allmän platsmark, tas i anspråk. Ianspråktagandet ska ske på ett sätt som är förenligt med kultur- och rekreationsvärdena på platsen.

Planför­slaget är på samråd under perioden 10 november – 4 december 2023 enligt 5 kap. 11 § plan- och byggla­gen. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan. Nedan under aktuella handlingar hittar du samrådshandlingar.

Utställningslokaler

Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Synpunkter på förslaget skickas skriftligen med e-post till: byggnad@vanersborg.se eller med vanlig post till: Vänersborgs kommun, Byggnadsnämnden, 462 85 Vänersborg. Synpunkterna ska vara Byggnadsnämnden till handa senast 4 december 2023. Den som då inte har fört fram skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare över­klaga beslutet att anta detaljplanen.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 897.2 kB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 686 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Freddie Carlson, e-post:
freddie.carlson@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 30.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 november 2023