Gå till innehåll

Verktygsfält

Detaljplan för Lagern 10 m.fl.

SAMRÅD HAR GENOMFÖRTS

Miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Lagern 10, Huvudnäs 2:8, Huvudnäs 2:3 och Huvudnäs 2:1. Planområdet är beläget i centrala Vänersborg, i Nordstan invid Skräckleparken.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa funktionen av befintlig verksamhet. För att säkerställa funktionen behöver mark utanför befintlig fastighet, idag planlagd som allmän platsmark, tas i anspråk. Ianspråktagandet ska ske på ett sätt som är förenligt med kultur- och rekreationsvärdena på platsen.

Planför­slaget var på samråd under perioden 10 november – 4 december 2023. Samrådet syftade till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och på­verkan.

De synpunkter som inkom under samrådet kommer nu att sammanställas i en samrådsredogörelse och planförslaget omarbetas innan det skickas ut för granskning. Samrådsförslaget finns att ladda ned under aktuella handlingar.

AKTUELLA HANDLINGAR

Planbeskrivning Pdf, 897.2 kB, öppnas i nytt fönster.

En text som är till för att underlätta förståelsen av plankartans innebörd. Redovisar förutsättningar och de syften som planen har.

Plankarta Pdf, 686 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta är en formell karta som visar vilka bestämmelser som gäller inom planområdet.

Upplysningar lämnas via planhandläggare Freddie Carlson, e-post:
freddie.carlson@vanersborg.se eller telefon 0521-72 13 30.

BYGGNADSNÄMNDEN

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2023