Gå till innehåll

Verktygsfält

Bild på Belfragegatans förskola

Belfragegatans förskola

Välkomna till Belfragegatans moderna förskola.

Förskolan har cirka 128 barn inskrivna består av sex hemvister som tar emot barn i åldrarna 1-6 år. Hemvisterna Vågen, Vinden och Solen har barn i åldrarna 1 till 3 år medan hemvisterna Boken, Eken och Lärken har äldre barn med åldrarna 3 till 5 år.

Förskolan har ett torg och en torgetpedagog där våra äldre barn på förskolan för möjlighet att utveckla, utforska och erhålla ett förändrat kunnande i en lugnare atmosfär. Fokus på digital kreativitet. Förskolan har en stor och härlig utegård där barnen erbjuds lek som främjar kreativitet, fantasi och rörelse.

Förskolan har utomhuspedagoger för att ytterligare berika utemiljön och den undervisning som sker där.

Pedagogerna är medforskande i ett utforskande arbetssätt tillsammans med barnen. Närmiljön och andra delar av staden Vänersborg utforskas av förskolans barn tillsammans med förskolans pedagoger.

Belfragegatans förskola inspireras av Reggio Emilias filosofi, en utbildning som inkluderar och möjliggör lärande för alla.

Reggio Emilia inspirerad verksamhet innebär att vi arbetar med lyssnandets pedagogik och det kompetenta barnet som fokus. Ett kompetent barn som ska erbjudas utforskningsbara och tilltalande lärmiljöer samt undersökande undervisning, såväl i grupp som enskilt. Begrepp som för oss är av extra vikt att synliggöra genom vår verksamhet är det kompetenta barnet, estetiska lärprocesser, demokratiska processer och pedagogisk dokumentation

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

På Belfragegatans förskola är vi måna om att skapa goda relationer med barnens vårdnadshavare. En god samverkan förskola och hem bidrar till ökad trivsel och trygghet och ger barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.

Vi utgår vi från ett interkulturellt förhållningssätt, vilket handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och de kulturer som barn och föräldrar representerar. Vi strävar efter att skapa miljöer och möten där möjlighet till dialog ges och olika åsikter är accepterade.

Några exempel på samverkansformer som erbjuds:

  • Introduktionsmöte/Uppstartsmöte
  • Utvecklingssamtal
  • Uppmärksammande av traditioner
  • Drop-in-fika
  • Projektavslut - Förskolans dag

Rektor
Therese Larsson

Telefon:
0521-72 25 34

E-post:
therese.larsson@vanersborg.se

Besöksadress:
Belfragegatan 31 B

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Boken

0521-72 15 93

Eken

0521-72 15 92

Lärken

0521-72 16 86

Solen

0521-72 15 91

Vinden

0521-72 15 70

Vågen

0521-72 15 73


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024