Gå till innehåll

Verktygsfält

Öxnered 1

Öxnered förskola

Öxnereds förskola ligger 5 km från Vänersborgs centrum i en vacker miljö med närhet till naturen.

Förskolan har ca 115-120 platser för barn i åldrarna 1-5 år uppdelat i tre grupper, Stinsen, Loket och Spåret.

Varje grupp har barn i åldrarna 1-5 år och delar upp sig i tre mindre team , efter ålder, större delen av dagen.

Stinsen och Loket finns i förskolebyggnaden och Spåret har sina lokaler i skolan som ligger precis intill.

Hos oss är det viktigt med ett positivt, inkluderande och flexibelt förhållningssätt och vi erbjuder en verksamhet med närhet och kontinuitet vilket ger trygghet för både barn och vuxna.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

På Öxnereds förskola ser vi att en god samverkan mellan vårdnadshavare och förskola bidrar till trygghet och trivsel och är en del i att ge barnen goda förutsättningar att utvecklas och lära hos oss. Därför är vi måna om att skapa goda relationer, som också ger förutsättningar för vårdnadshavarna att ta del av -och få insyn i vår verksamhet och på det sättet också få ett inflytande.

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” (ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18)

Exempel på samverkansformer är:

  • Utvecklingssamtal
  • Språksamtal
  • Bloggar/Infomentor
  • Drop-in träffar
  • Vårdnadhavarenkäter
  • Vardagliga möten vid lämning och hämtning

Rektor
Birgitta Karlsson

Telefon:
0521-72 10 24

E-post:
birgitta.karlsson@vanersborg.se

Besöksadress:
Öxneredsvägen 127
Vänersborg

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Loket

0521-72 16 20

Perrongen

0521-72 16 93

Spåret

0521-72 16 35

Stationen

0521-72 23 52

Stinsen

0521-72 16 74


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024