Gå till innehåll

Verktygsfält

Bild på Skördegatans förskola

Skördegatans förskola

Vår förskola är en av tre enheter på Onsjö, ett bostadsområde i södra delen av Vänersborg.

Skördegatan är en större enhet som ligger granne med Onsjöskolan. Den har en stor och härlig gård. Förskolan består av tre storarbetslag som är fördelade på åtta team. Under större delen av dagen sker undervisning i teamen, då både pedagogerna hos oss liksom forskningen menar att mindre gruppkonstellationer gynnar en god och kvalitativ undervisning.

På vår förskola arbetar vi hela tiden med att utveckla vår undervisning, vårt förhållningsätt och våra undervisande lärmiljöer. Ett fokus vi pedagoger har är att utveckla ett Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och förhållningsätt, ”SKUAF” för att alla barn skall få rätt förutsättningar till att kunna utveckla sina språkliga förmågor.
Vi binder samman alla bitar i vår undervisning genom vårt valda temaområde som detta läsår är Barns möte med litteraturen.
Hos oss är det viktigt att alla barn får ett lustfyllt lärande och blir stöttade, hörda och utmanade utifrån just sina förmågor och sitt behov.

Vår utmaning är att se till att undervisa våra barn så att de utvecklar och får med sig kunskaper, erfarenheter och förmågor för att bli världsmedborgare i en föränderlig värld. Att alla barn känner hopp och får en tro på att de kan förverkliga sina drömmar.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Samverkan med vårdnadshavare

” För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” (ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18)

På Skördegatans förskola är vi måna om att skapa goda relationer med barnens vårdnadshavare. En god samverkan mellan förskola och hem bidrar till ökad trivsel och trygghet och ger barnen bästa möjliga förutsättningar till att utvecklas och lära.
Vårdnadshavarna får insyn i vår utbildning på olika sätt och i olika forum. De ges därmed möjlighet till delaktighet och inflytande i sitt barns utbildning och undervisning.

Exempel på olika forum för samverkan hos oss är

  • Utvecklingssamtal
  • Språkdialoger
  • Uppmärksammande av traditioner
  • Bloggar
  • Enkäter och utvärderingar
  • Drop-in-fika

Rektor
Fidane Berlajolli

Telefon:
0521-72 16 91

E-post:
fidane.berlajolli@vanersborg.se

Besöksadress:
Skördegatan 1
Vänersborg

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Hagen 1

0521-72 16 79

Hagen 2

0521-72 16 71

Hagen 3

0521-72 21 12

Skogen 1

0521-72 24 96

Skogen 2

0521-72 24 97

Ängen 1

0521-72 16 22

Ängen 2

0521-72 21 61

Ängen 3

0521-72 16 97


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024