Gå till innehåll

Verktygsfält

BIld på Frändefors förskola

Frändefors förskola

Välkommen till Frändefors förskola som ligger belägen i centrala Frändefors.

På Frändefors förskola finns 91 barn mellan 1–5 år som är indelade i 10 barngrupper.

Förskolan är uppdelad i två flyglar, Norra flygeln för de yngre förskolebarnen och Södra flygeln för de lite äldre förskolebarnen. De äldsta barnen har sin hemvist i den fristående lokalen Östan.
Barnen på förskolan vistas i en mindre barngrupp under stora delar av dagen och varje barn har en hemvist som är deras utgångspunkt. I Norra flygeln går grupperna, Röd /Blå och Grön/Gul. I Södra flygeln går grupperna, Turkos/Lila och Rosa/Orange. I Östan går grupperna, Svart/Vit.

På förskolan finns ett eget tillagningskök där alla våra måltider tillagas.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. (Lpfö 2018 skolverket)

Grupperna samarbetar vid öppning och stängning. Öppningen sker alltid i Norra flygeln.


Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

”I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Läroplan för förskolan)

På Frändefors förskola är vi måna om att skapa goda relationer med barnens vårdnadshavare. En god samverkan förskola och hem bidrar till ökad trivsel och trygghet och ger barnen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och lära.

Några exempel på samverkansformer som erbjuds:

  • Introduktionsmöte/Uppstartsmöte
  • Utvecklingssamtal
  • Uppmärksammande av traditioner
  • Drop-in-fika

Rektor
Anna Rosenberg

Telefon:
0521-72 21 01

E-post:
anna.rosenberg@vanersborg.se

Besöksadress:
Muraregatan 5
Frändefors

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över hemvister och telefonnummer:

Hemvister

Telefonnummer

Norra flygeln Gul/Grön

0521- 72 22 53

Norra flygeln Röd/Blå

0521- 72 22 52

Södra flygeln Lila/Turkos

0521- 72 22 50

Södra flygeln Rosa/Orange

0521- 72 22 51

Östan Svart/Vit

0521-72 22 48

Tillfällig avdelning Dalbo

0521-72 25 95

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024