Gå till innehåll

Verktygsfält

Dalaborg förskola

Dalaborgs förskola

Dalaborgs förskola ligger i Blåsutområdet. På Dalaborg sätter vi utepedagogiken i fokus och vi har flera naturgårdar som erbjuder många möjligheter till varierad lek och lärande.

Vi erbjuder förskoleverksamhet på fyra avdelningar; Busknyttarna, Skogsknyttarna, Minisnokarna och Natursnokarna.

Förskolan är lustfylld, rolig och lärorik. Vi lägger stor vikt vid att se varje individ. Hos oss vill vi att alla barn ska känna sig trygga och sedda.

För att skapa en lugn, trygg och trivsam miljö delas avdelningarna in sig i mindre sammanhang delar av dagen. Detta för att det i den mindre gruppen ges större möjlighet till individuell utveckling hos barnet. För de äldre barnen arbetar vi även med stationstänk på den stora gården.

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

På Dalaborg förskola ser vi att en god samverkan mellan vårdnadshavare och förskola bidrar till trygghet och trivsel och är en del i att ge barnen goda förutsättningar att utvecklas och lära hos oss. Därför är vi måna om att skapa goda relationer, som också ger förutsättningar för vårdnadshavarna att ta del av och få insyn i vår verksamhet och på det sättet också få ett inflytande.

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen” (ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18)

Exempel på samverkansformer är:

  • Utvecklingssamtal
  • Språksamtal
  • Bloggar/Infomentor
  • Vårdnadhavarenkäter
  • Vardagliga möten vid lämning och hämtning

Rektor
Josefin Rosenlund

Telefon:
0521-72 17 82

E-post:
josefin.rosenlund@vanersborg.se

Besöksadress:
Dalaborgsvägen 3
Vänersborg

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Busknyttar

0521-72 13 35

Minisnokar

0521-72 20 04

Natursnokar

0521-72 10 06

Skogsknyttar

0521-72 10 03


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024