Gå till innehåll

Verktygsfält

Tenggrenstorps förskola

Bild på Tengrenstorps förskola

Förskolan erbjuder möjligheter till lek och utforskande. Stor del av förskolans verksamhet är förlagd utomhus.

Vi ser barnen som aktiva och undersökande individer med förmågor och behov och med olika sätt att lära. de söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samspela och reflekter. Vi arbetar för att barnen ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

På förskolan finns det två avdelningar:
Svalan 1-3 år
Lärkan 3-5 år

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Rektor
Åsa Carlson

Telefon:
0521-72 23 63

E-post:
asa.carlson@vanersborg.se

Besöksadress:
Ringgatan 4
Vänersborg

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Lärkan

0521-72 16 84

Svalan

0521-72 16 50


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024