Gå till innehåll

Verktygsfält

Bild på Näckrosvägens förskola

Näckrosvägens förskola

Hos oss på Näckrosvägens förskola skapar vi en lustfylld, trygg och lärorik miljö.

Vi arbetar för att alla ska känna sig sedda och delaktiga och vår utbildning bygger på ett tillgängligt lärande för alla. Förskolan har ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt där omsorg och undervisning bildar en helhet i syfte att alla våra barn ska känna sig kompetenta och ha en tilltro till sin egen förmåga.

Vi har en mysig utegård som vi använder varje dag.
Vi gör även utflykter i vår närmiljö runt förskolan som erbjuder en fin natur med tillgång till bland annat skog, vatten och berg.

På vår förskola finns två avdelningar:
Grodan 1–3 år
Näckrosen 3–5 år

Barnhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Enligt skollagen har varje barn rätt att få det stöd som behövs för att kunna utvecklas och lära på bästa sätt. Förskolan ska skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Arbetet med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Tillsammans med rektor och förskolans pedagoger arbetar specialpedagoger, insatskoordinator, logoped och psykolog med utformningen av en tillgänglig lärmiljö samt med att undanröja hinder för varje barns lärande och utveckling, så att varje barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas.

Mål

Läroplan för förskolan:

  • För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Skollagen:

  • 12§: Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.
  • 13§: Vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller annat forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12§. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Exempel på samverkan:
- Introduktionssamtal
- Föräldramöte
- Drop-in/Öppet hus
- Utvecklingssamtal
- Samverkan genom vårfest, julmarknad och diverse olika sammankomster under året
- Verksamhetsråd

Rektor
Frida Sterner

Telefon:
0521-72 23 08

E-post:
frida.sterner@vanersborg.se

Besöksadress:
Näckrosvägen 5
Vargön

Postadress:
Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Tabell över avdelningar och telefonnummer:

Avdelning

Telefonnummer

Grodan

0521- 72 23 10

Näckrosen

0521- 72 23 09


Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024